PRIVACYVERKLARING

KosterNET respecteert de privacy van de bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe dit gebeurt en welke persoonsgegevens worden verzameld, en voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Kosternet is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met Geert Koster, eigenaar van KosterNET

KosterNET verwerkt uitsluitend gegevens die nodig zijn voor het verbeteren en uitvoeren van de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de informatie die over u en uw gebruik van de diensten is verzameld. In deze verklaring staat welke persoonsgegevens worden verzameld, waarom deze gegevens worden verzameld en wat KosterNET ermee doet. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. In het kort komt de privacyverklaring er op neer dat KosterNET uw persoonsgegevens:

 • alleen gebruikt voor doelen die met u zijn overeengekomen;
 • niet met anderen zullen delen;
 • zorgvuldig beveiligen.

KosterNET respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site, organisatie en de daarop ontsloten dienstverlening en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons verschaft wordt, vertrouwelijk wordt behandeld. Wanneer vragen niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer er suggesties of opmerkingen zijn over de inhoud daarvan of wanneer er klachten zijn over de manier waarop met uw persoonsgegevens wordt omgegaan, dan horen we dit graag via de contactgegevens op onze ‘contact’-pagina.

Doeleinden

KosterNET verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij vooraf uw toestemming hiervoor is verkregen.

Bij het gebruiken van de website of diensten van KosterNET verkrijgt KosterNET bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. KosterNET bewaart en gebruik uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks worden opgegeven, in het kader van de gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze worden verstrekt om te verwerken. KosterNET zal uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij daar vooraf toestemming voor is gegeven of dit nodig is op grond van de wet of de overeenkomst.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

KosterNET verwerkt persoonsgegevens doordat gebruik wordt gemaakt van haar diensten en/of omdat deze door de bezoeker zijn verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • NAW-gegevens;
 • bedrijfsgegevens;
 • functie;
 • btw-nummer;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • (mobiel) bedrijfstelefoonnummer;

Gebruik van onze diensten

Wanneer men zich aanmeldt voor een van de diensten van KosterNET, vraagt KosterNET u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren, zoals het uitwisselen van informatie of het versturen van facturen. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van KosterNET. De gegevens worden niet gecombineerd met andere persoonlijke gegevens waarover KosterNET beschikt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
KosterNET heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. KosterNET kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Het is altijd verstandig om als ouders betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Mocht toch het vermoeden bestaan dat KosterNET zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@kosternet.nl, dan wordt deze informatie zo snel als mogelijk verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
KosterNET verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het verlenen van toegang tot onze website;
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • product- en dienstontwikkeling;
 • het bepalen van strategie en beleid;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (indien u hiervoor kiest)
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Geautomatiseerde besluitvorming

KosterNET neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van KosterNET) tussen zit. KosterNET gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Dolibarr als CRM-systeem, WordPress voor de website en phpMailer voor het versturen van nieuwsbrieven.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

KosterNET bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. KosterNET hanteert de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens: Klantgegevens worden uiterlijk vijf jaar na datum van de laatste aankoop verwijderd uit het klantenbestand. KosterNET bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist. KosterNET bewaart uw gegevens zolang men cliënt van ons is. Dit betekent dat een klantprofiel wordt bewaard totdat men aangeeft dat men niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken of vijf jaar niets aangekocht is. Als een verzoek tot beëindiging van diensten wordt ingediend, dan wordt dit tevens opgevat als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dient KosterNET facturen met (persoons)gegevens te bewaren zolang de toepasselijke termijn loopt. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot het klantenprofiel en documenten die naar aanleiding van de opdracht zijn vervaardigd.

Communicatie

Wanneer e-mail of andere berichten naar ons worden verzonden, dan worden deze berichten bewaard in een aparte klantmap. Soms wordt gevraagd naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk vragen te verwerken en verzoeken te beantwoorden.

Cookies, of vergelijkbare technieken

KosterNET gebruikt alleen technische cookies, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy van haar websitebezoekers. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone van de bezoeker. De cookies die KosterNET gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking en het gebruikersgemak van de website. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kan hiermee de website worden geoptimaliseerd. Het is mogelijk om zich af te melden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser worden verwijderd.

Op onze website worden cookies gebruikt om: functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);

Links naar andere websites van derden
De internetpagina’s van KosterNET kunnen links naar andere websites bevatten. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. KosterNET kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan. KosterNET raadt u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Delen van persoonsgegevens met derden

KosterNET verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met haar klanten of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die deze gegevens verwerken in opdracht van KosterNET worden verwerkersovereenkomsten afgesloten om een vergelijkbaar niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens na te streven. KosterNET blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. De informatie wordt uitzonderlijk met eigen werknemers gedeeld. Zij zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. KosterNET zorgt voor een passende beveiliging van de persoonsgegevens in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Gegevensbeveiliging

KosterNET maakt gebruik van veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
KosterNET neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht de indruk bestaan dat gegevens niet goed beveiligd zijn, of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Website software via WordPress
De website van KosterNET is ontwikkeld met software van WordPress. Persoonsgegevens die ten behoeve van de dienstverlening van KosterNET beschikbaar worden gesteld, worden indien expliciet nodig met deze partij gedeeld. WordPress heeft toegang tot uw gegevens om technische ondersteuning te bieden. WordPress zal uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WordPress is verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. WordPress maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot gebruik van de software. Er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. WordPress behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

E-mail en mailinglijsten via phpMailer
Wij versturen eventuele nieuwsbrieven met phpMailer. Deze software draait op onze eigen servers. Onderaan elke nieuwsbrief die geautomatiseerd van KosterNET wordt ontvangen, staat een ‘unsubscribe’ link waarmee men zich kan uitschrijven van mailings.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan KosterNET op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval is KosterNET gedwongen de gegevens te delen.

Rechten van de relatie/klant van KosterNET

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft een betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens KosterNET worden verwerkt. Hieronder staat welke rechten dit zijn en hoe men zich op deze rechten kunt beroepen. In basis stuurt KosterNET om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van gegevens enkel naar het bijbehorende bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat men de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zal men bij onzekerheid vragen zich te legitimeren. KosterNET houdt een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administrereerd KosterNET geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt men in de machine leesbare gegevensindeling die KosterNET binnen haar systemen hantereert. Men heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat KosterNET uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruikt.

Inzagerecht
Men heeft altijd het recht om de gegevens die KosterNET (laat) verwerken en die betrekking hebben op de persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Als men wil weten welke persoonsgegevens KosterNET van u heeft, kunt u een verzoek met die strekking doen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het contactformulier, ons een e-mail te sturen of door telefonisch contact met ons op te nemen op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 17.30 uur. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuurt KosterNET op het intern bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder deze gegevens zijn opgeslagen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Men heeft het recht om de eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft men het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door KosterNET en heeft men het recht op gegevens overdraag-baarheid. Dat betekent dat men bij KosterNET een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die KosterNET heeft in een computerbestand naar de betrokkene of een andere, door de betrokkene genoemde organisatie, te sturen.

Men kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de eigen persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van de eigen persoonsgegevens sturen naar info@kosternet.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de betrokkene zelf is gedaan, vraagt KosterNET een kopie van het identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Men dient in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken ter bescherming van de privacy. KosterNET reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. KosterNET wil u er tevens op wijzen dat de mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Rectificatierecht
Iemand heeft altijd het recht om de gegevens die KosterNET (laat) verwerken en die betrekking hebben op de persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Men kan een verzoek met die strekking doen aan KosterNET voor privacyzaken. Men ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op het verzoek. Als het verzoek wordt ingewilligd stuurt KosterNET op het bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
Men heeft altijd het recht om de gegevens die KosterNET (laat) verwerken en die betrekking hebben op de persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Men kan een verzoek met die strekking doen. Men ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op het verzoek. Als het verzoek wordt ingewilligd stuurt KosterNET op het bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens die KosterNET heeft verwerkt of in opdracht door andere verwerkers of derden heeft laten verwerken. Naar alle waarschijnlijkheid kan, in een dergelijk geval, de dienstverlening niet langer wordn voortgezet.

Recht van bezwaar en overige rechten
Iemand heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens door of in opdracht van KosterNET. Als men bezwaar maakt zal KosterNET onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van het bezwaar. Is het bezwaar gegrond dan zal KosterNET afschriften en/of kopieën van gegevens die ze (laat) verwerken aan de betrokkene ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Men heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. KosterNET verwerkt gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Is men toch van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op.

Wijzigingen in het privacybeleid

KosterNET behoudt zich te allen tijde het recht het privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat men van eventuele wijzigingen op de hoogte is. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop reeds verzamelde gegevens met betrekking tot de betrokkene verwerkt worden, dan brengen wij deze daarvan per e-mail op de hoogte.